Günümüzde işletmelerin büyük bir bölümünde kaynak planlama ve yönetim [ERP] yazılımları kullanılmaktadır. ERP projelerinin istenen sonuca ulaşabilmesi için ERP yazılımı ile birlikte profesyonel hizmet ve danışmanlık verilmesi gerekir.

İlk Görüşme

Yazılım hizmeti metodu muzun ilk aşaması olan ilk görüşmede karşılıklı tanışmalar sağlanır. Firmalar hakkında genel bilgi alış verişinde bulunulur. İşletmelerde yazılımın doğru kullanımının ve ön analizin öneminden bahsedilerek, ön analiz için bir tarih belirlenmesi sağlanarak görüşme sonlandırılır.

Ön Analiz

Büyüklüğüne, sektörüne ve yönetim tarzına göre işleyişleri birbirinden tamamen farklı olan firmalar da yaşanan sıkıntılar genel olarak birbirine benzemektedir. DeğerSoft ön analiz çalışması ile firmanın kaba olarak kendine has yapısını, ve bu yapıda yaşanan sıkıntıları başka bir deyişle oluşan düğüm noktalarını ortaya çıkarmayı hedefler.

Ön Analiz Raporu ve Sunumu

Ön analiz çalışmasında, firmanın genel işleyişi bu işleyişteki varsa problemli alanları ortaya koyan bir rapor ve bu rapora ait bir sunum hazırlanır.

Hazırlanan sunum işletme yönetiminin ve projeye katkı verecek çalışanların bulunduğu bir toplantıda detaylı bir şekilde anlatılır.

Hizmet Mutabakat Mektubu

Analiz çalışmasın da ortaya çıkan ve sunumda detaylı olarak anlatılan firmadaki işleyişe ve problemli alanların çözümüne odaklı, hizmetlerin veriliş yöntemlerini, sürelerini ve hizmet detay başlıklarını da için de barındıran bir hizmet mutabakat mektubu hazırlanır ve firma yönetiminin onayına sunulur.

Teklif ve Sözleşme

Hizmet mutabakat mektubun da belirtilen hizmetlerin başlıkları ve süreleri konusun da anlaşma sağlandıktan sonra yazılım ürünleri ile birlikte proje için teklif oluşturulur. Teklifin onaylanması halinde ise ürün ve hizmetleri de içeren sözleşme imzalanarak projenin başlangıcı için ilk adım atılmış olur.

Sistem Modelleme

Projede başlangıcında ilk olarak yapılan ön analizi daha da detaylandıracak bir çalışma yapılarak mevcut durum raporu ve hedeflenen durum raporu çıkarılır. İşletme yönetimine sunulan bu raporların onaylanması ile hedeflenen durum raporuna uygun olarak Sistem Modelleme çalışması yapılır ve yönetimin onayına sunulur.

Eğitim

Hedeflenen Durum Raporuna göre modellenen sisteme uygun olarak eğitim planı çıkarılır. Kullanıcıların alacakları eğitimler, birimlerine ve kullanıcı yetkilerine göre farklılıklar gösterecektir.Verilen eğitimler sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır, yönetimin onayı doğrultusun da eğitim alan personele istenirse uygulama ödevleri verilir ve/veya yeterlilik testi yapılır.

Uyarlama ve Uygulama

Eğitimler tamamlandıktan sonra modellenen sistemin yazılım üzerin de uyarlanması ve uygulanması aşamasına geçilir. Uygulama aşamasında sistem ile ilgili geliştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa bu yönetime rapor edilir, onaylandığın da gerekli çalışmalar yapılarak projenin sorunsuz ilerlemesi hedeflenir.

Kontrol ve Denetim

Modellenen Sistemin kullanılmaya başlamasından bir iki ay sonra, doğru çalışıp çalışmadığı, verilerin doğru işlenip işlenmediği, işlemlerin zamanın da yapılıp yapılmadığının kontrolleri yapılır. Bu kontroller de sistemin kullanımı ile ilgili durum raporu çıkarılarak yönetime sunulur.

Rapor Okuma ve Analiz

Kontrol ve denetim aşamasındaki sorunlar da giderildikten sonra, veriler zamanın da ve doğru işleneceğinden gerekli olan bütün raporlar daha güvenli olarak üretilecektir.

Yönetimin aldığı kararları etkileyecek olan bu raporların okunması ve analiz edilmesi ile ilgili çalışmalar da yapılarak proje sonuçlandırılır.

Servis Destek

Yazılım hizmeti metodunda, yazılım projesi uygulamaya geçtikten sonra çıkan problemler ,uzaktan ve/veya yerinde verilecek olan servis destek ve bakım hizmetleri ile çözülür.